Právne služby realitnej spoločnosti

Samotná kúpa nehnuteľnosti nie je triviálnou záležitosťou. Fakt, že zväčša ide o pomerne veľkú investíciu spojenú s mnohými rizikami, ktoré pri kúpe vysnívanej nehnuteľnosti môžu vyvstať odporúčame, aby ste takúto transakciu a jej samotný postup odkonzultovali s profesionálnou realitnou kanceláriou, ktorá spolu s dobrým advokátom navrhne optimálne riešenie. Preto je nevyhnutné oboznámiť pred samotným prevodom nehnuteľnosti zmluvné strany, akým spôsobom bude samotný prevod prebiehať a aké údaje potrebuje realitná kancelária od predávajúceho resp. kupujúceho k rýchlemu a bezpečnému prevodu.

Zabezpečenie advokátskou kanceláriou.

Právne služby vám zabezpečíme prostredníctvom advokátskej kanceláriie, ktorá nám zabezpečuje komplexný právny servis pri vyhotovovaní kúpnych zmlúv, zmluvy o budúcich zmluvách a iných právnych dokumentoch, ktoré sú potrebné pre konkrétne obchodné prípady.

Advokátska kancelária má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti na sumu vo výške 3 000 000 EUR. V advokátskej kancelárii zabezpečujúcej právne sluzby pre spoločnosť Diamond Reality pracuje desať kvalifikovaných advokátov.

Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom okrem zamerania sa na právo nehnuteľnostií aj právne služby v rôznych odvetviach, najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a trestného práva.

Pokiaľ máte záujem o vypracovanie akýchkoľvek scudovacích či nájomných zmlúv, alebo si chcete nechať vypracovať inú zmluvnú dokumentáciu - kontaktujte nás na info@diamondreality.sk, alebo nám zavolajte na tel číslo 0902 266 662.

Možete si u nás nechať vypracovať nižšie uvedené zmluvy a dokumenty:

 • kúpna zmluva              
 • zámenná zmluva                                                                                                                      
 • darovacia zmluva                                                                                                                
 • záložná zmluva
 • rezervačná zmluva                                                                                                                     
 • zmluva o prevode členských práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve
 • nájomná zmluva  
 • zmluva o krátkodobom nájme bytu
 • zmluva o prenájme nebytového priestoru
 • vypracovanie dohody o ukončení nájomnej zmluvy 
 • vypracovanie výpovede nájomnej zmluvy
 • vypracovanie návrhu na vklad záložného práva      
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva
 • vypracovanie výzvy na vypratanie a protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti       
 • kontrola titulu nadobudnutia
 • vypracovanie rôznych dodatkov k zmluvam
 • vypracovanie žiadosti k zmene osobných údajov v katastri
 • vypracovanie preberacích protokolov
 • vypracovanie plnomocenstva
 • vypracovanie žiadosti o vydanie územnoplánovacej informácie
 • vzdanie sa predkupného práva          
 • a rôzne iné typy zmlúv a dokumentov        

Všetky typy dokumentov a zmlúv pre nás vypracúva renomovaná advokátska kancelária.