Kto je realitný maklér?

Maklér je akýmsi sprostredkovateľom priamej realizácie obchodu s nehnuteľnosťami, zastupujúci rovnako záujmy strany kupujúceho, ako aj strany predávajúceho. Každý maklér by okrem nestrannosti a nezaujatosti voči jednej alebo druhej strane mal spĺňať aj garanciu poskytovania kvalitných a odborných služieb pre klienta. Maklér je v plnom rozsahu zodpovedný za svoju činnosť, ako aj za ním vypracované dokumenty, ktoré budú použité pre konkrétny obchodný prípad. Maklér by mal disponovať vedomosťami, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie tejto činnosti a dôsledne poznať trh s nehnuteľnosťami vo svojom okolí.

Poslednou neopomenuteľnou vlastnosťou realitného makléra by mala byť korektnosť a diskrétnosť voči svojím klientom.

Aká je úloha makléra:

  • nabrať nehnuteľnosť do svojej ponuky.
  • zvoliť vhodnú marketingovú stratégiu k čo najlepšiemu a najrýchlejšiemu predaju nehnuteľnosti.
  • poradiť klientom ako postupovať pri uskutočňovaní realizácie obchodu.
  • zozbierať všetky potrebné dokumenty, ktoré budú nevyhnutné pre úspešné ukončenie obchodu.
  • po tom, ako maklér zozbiera a podá všetky potrebné dokumenty na príslušné úrady nasleduje odhlásenie resp. prihlásenie záujemcu na príslušných úradoch (miestny úrad, daňový úrad...) a tak isto odhlásiť a nahlásiť záujemcov u dodávateľov energií.
  • slušný, čestný a poctivý maklér by mal pomáhať pri vyriešení nejasností prípadne byť súčinným pri odstránení problémov, ktoré vznikli v priebehu obchodu, alebo po jeho ukončení. 

Realitná činnosť

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) je podľa zákona NR SR č. 455/1991 Zb. v znení neskorších úprav o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) tzv. „viazaná živnosť“. Na vykonávanie realitnej činnosti je potrebné, aby ste okrem všeobecných náležitosti (plnoletosť, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony) preukázali aj odbornú spôsobilosť, ktorú je potrebné preukázať vysokoškolským vzdelaním aspoň prvého stupňa ekonomického, právnického, stavebného, alebo architektonického smeru, alebo úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou, 2 roky praxe v odbore a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (platí od 01.02.2020) .

Pokiaľ by ste mali záujem o prácu realitného makléra vo viacerých okresoch na Slovensku, tak nás prosím kontaktujte e-mailom na info@diamondreality.sk, telefonicky na číslo 0902 266 662 alebo využite náš kontaktný formulár v časti kontakt.