spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ
 

Blog

Právo doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti

Jedným z najčastejšie využívaných vecných bremien s ktorým sa vo svojej realitnej praxi stretávam, je vecné bremeno v práve doživotného užívania. Pri tomto type vecného bremena vzniká právo dožitia v danej nehnuteľnosti v prospech oprávneného a zároveň povinnosť vlastníka (povinného) strpieť jej užívanie oprávneným. Toto oprávnenie užívať nehnuteľnosť zväčša patrí konkrétnej fyzickej osobe, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti. Účelom takéhoto úkonu je uspokojenie potrieb osoby v prospech ktorej bolo vecné bremeno zriadené.


Vecné bremeno k nehnuteľnosti
Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti tak, že je povinný niečoho sa zdržať, niečo konať, alebo niečo trpieť v prospech niekoho iného. Práva, ktoré zodpovedajú vecným bremenám patria určitej osobe, alebo sú spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti. Vecné bremená, spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. Primerane znášať náklady na zachovanie a opravy veci je povinný ten, kto je na základe práva vecného bremena oprávnený užívať cudziu vec, pokiaľ sa účastníci nedohodli inak.

Dobrovoľná dražba nehnuteľnosti
Ide o verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, tak ako je to uvedené v § 2 vyššie uvedeného zákona. V predmetnom paragrafe je ďalej uvedené, že konanie sa začína na návrh navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby.

Záložná zmluva a záložné právo pri hypotéke
Záložná zmluva slúži na zabezpečenie pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi. Veriteľ je teda oprávnený na jej základe uspokojiť pohľadávku voči dlžníkovi tým, že predá vec, ktorá je zaťažená záložným právom a výťažok z jej predaja si ponechá. Najčastejšie sa s ňou stretávame pri nehnuteľnostiach, kedy pre hypotekárne banky zabezpečuje úvery, ktoré banky poskytujú klientom za účelom financovania nehnuteľnosti. Záložnú zmluvu podpisuje vlastník zakladanej nehnuteľnosti.

Zámena nehnuteľnosti a daň z príjmu
Z ustanovenia paragrafu 611 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zámennou zmluvou si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu. Na základe zámennej zmluvy sa jej účastníci zaväzujú, že si navzájom odovzdajú do vlastníctva určitý predmet zámeny (napr. nehnuteľnosť). Hneď, ako je predmetom zámeny nehnuteľnosť, musí mať takáto zmluva písomnú podobu.

Dedenie a daň z nehnuteľnosti - oslobodenie
Na začiatok je potrebné rozlíšiť, či sa jedná o dedenie v priamom alebo nepriamom rade. Dedenie v priamom rade je realizované vtedy, keď je poručiteľ priamy predok alebo priamy potomok(napr.: deti, vnuci, starí rodičia, rodičia). O dedení v nepriamom rade hovoríme vtedy, keď sa jedná o iné osoby napríklad o dedenie po ujovi, tete, bratovi, sestre. Poďme sa teda bližšie pozrieť na to, kedy a za akých okolností môžeme hovoriť o oslobodení dane z príjmu predaja zdedenej nehnuteľnosti. 

Doklady potrebné ku schváleniu hypotekárneho úveru
Dodaním dokladov do banky sa môže začať proces, ktorý obvykle trvá niekoľko dní. Ide o schvaľovanie úveru, ktoré by za štandardných podmienok nemalo trvať viac ako 2 týždne. Je potrebné však myslieť na to, že v prípade komplikovaných či vysokých úverov sa tento proces môže predĺžiť až na 4 týždne. Pri menších hypotékach sa naopak stáva, že banka schváli úver aj do 2 -3 dní od skompletizovania potrebných dokumentov. Niekedy sa kúpa nehnuteľnosti dofinancuje spotrebným či stavebným úverom, ktorého schvaľovanie tiež trvá približne 2-3 týždne.

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním a daň z príjmu
Darovacia zmluva vychádza z Občianskeho zákonníka, kde v paragrafe 628 je uvedené, že darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. V odseku 2 predmetného paragrafu sa uvádza, že pokiaľ je predmetom daru nehnuteľnosť, musí byť darovacia zmluva písomná. Darca je dokonca v zmysle ustanovení OZ povinný pri ponuke daru upozorniť obdarovaného na nedostatky, ktoré darovaná vec mala v čase jej darovania.