Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ
 

Blog

Rezervačná zmluva už zo svojej podstaty slúži na dočasné zarezervovanie nehnuteľnosti pre potenciálneho kupujúceho. V slovenskom právnom poriadku sa pojem "rezervačná zmluva" alebo "dohoda o rezervácii nehnuteľnosti" explicitne nevyskytuje, avšak realitná prax si takúto zmluvu vyžiadala. Zmluva o budúcej zmluve nevyžaduje úradne osvedčené podpisy strán, pretože overenie podpisov je osobitnou náležitosťou samotnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy). To znamená, že na zmluve o budúcej zmluve môžu byť použité aj obyčajné (jednoduché) alebo zdokonalené elektronické podpisy, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou.

daň z príjmu prenájmu nehnuteľnosti
Čo sa týka samotného prenájmu nehnuteľnosti resp. jej časti na území SR platí, že pokiaľ nie je daňovník registrovaný u správcu dane z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie. Lehota v ktorej si musí splniť povinnosť podľa predchádzajúcej vety je do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajal nehnuteľnosť. Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby sa odvíja zo súčtu čiastkových základov dane vypočítaných z jednotlivých druhov príjmov dosiahnutých v príslušnom kalendárnom roku.

Rekonštrukcia? Je potrebné stavebné povolenie alebo stačí ohlásenie?
Rozhodli ste sa, že dáte vašej nehnuteľnosti nový vzhľad prostredníctvom rekonštrukcie? Viete, kedy potrebujete stavebné povolenie? Alebo vám postačí len ohlásenie stavebnému úradu? Vedeli ste, že na bežné udržiavacie práce nepotrebujete dokonca ani ohlásenie? Pri ohlásení stavebných úprav na ktoré nepotrebujete stavebné povolenie sa v žiadosti uvedú okrem zamýšľaných prác a ich technického opisu aj základné informácie o stavebníkovi. Úrady obvykle požadujú aj preukázanie vlastníckych vzťahov nehnuteľnosti na ktorej sa bude realizovať rekonštrukcia.

Návrh na zrušenie trvalého pobytu môže byť podaný osobne v ohlasovni pobytu príslušného mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť. Vlastník alebo spoluvlastník bytu preukáže svoju totožnosť a následne predloží písomný dokument – návrh na zrušenie trvalého pobytu občana, ktorý už nemá v predmetnom byte užívacie právo. Návrh na zrušenie musí byť podpísaný vlastníkom bytu alebo všetkými spoluvlastníkmi. Pokiaľ pri tomto úkone nebudú prítomní všetci vlastníci, na návrhu by mal byť overený podpis neprítomného spoluvlastníka.

Našli ste si vhodný pozemok na výstavbu rodinného domu? Ako postupovať, aby ste neinvestovali do "nestavebnej" parcely? Pred samotnou kúpou je určite najpodstatnejšie zistiť, či parcela o ktorú máte záujem je z pohľadu územného plánovania vhodná k zastavaniu. Prostredníctvom žiadosti o územnoplánovaciu informáciu(ÚPI) zistíte, akým spôsobom je možné daný pozemok využiť resp. čo a za akých podmienok je možné na pozemku postaviť. Na vydanie územnoplánovacej dokumentácie sa nevzťahuje úhrada správneho poplatku.
 

Zúženie BSM pri kúpe nehnuteľnosti
Častou otázkou, ktorou nás klienti - kupujúci dopytujú je, či je možné, aby nehnuteľnosť kúpil len jeden z manželov do svojho výlučného vlastníctva. Slovenský právny poriadok pozná možnosť tzv. zúženia bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) za trvania manželstva. Táto možnosť okrem iného pomáha predchádzať prípadným sporom o rozdelenie majetku po rozvode, a to z dôvodu, že po vykonaní takéhoto úkonu sa predmet zúženia stáva výlučným vlastníctvom manžela, ktorý ho podľa dohody má nadobudnúť.

V ustanovení paragrafu 22 zákona je uvedené, že v katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu. O katastrálnom konaní rozhoduje okresný úrad, v ktorom územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade, ak sa nehnuteľnosti nachádzajú v územnom obvode viacerých okresných úradov, je ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov oprávnený konať o celom návrhu. Kedy je katastrálne konanie prerušené a kedy je zastavené sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Katastre na Slovensku sú za posledné roky čoraz viac zahlcované konaniami, ktoré v mnohých prípadoch nedokážu vyriešiť v zákonom stanovenej lehote. Stáva sa, že namiesto povolenia vkladu kúpnej zmluvy v štandartnom konaní nerozhodne kataster do 30 dní (od podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností), ale až o niekoľko dní či týždňov neskôr. Podľa informácií, ktoré mám sa dokonca stáva, že kataster povolí vklad vo výnimočných prípadoch s oneskorením o niekoľko mesiacov. Pokiaľ však kataster v zákonom stanovenej lehote nerozhodne, máte právo žiadať o vrátenie správneho poplatku v plnej výške.

Rezidencia Krásna