Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ
 

Blog

Podielové spoluvlastníctvo predstavuje typ vlastníctva, kde je podiel jednotlivých spoluvlastníkov na právach a povinnostiach určený veľkosťou ich podielu. V praxi sa často stretávame s nehnuteľnosťami, ktoré majú viacerých vlastníkov. Tento článok sa zameriava na podielové spoluvlastníctvo, pričom rozlišujeme medzi podielovým spoluvlastníctvom a bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, ktoré je možné iba medzi manželmi. Podľa § 137 ods. 1 Občianskeho zákonníka spoluvlastnícky podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu sa najčastejšie vyjadruje zlomkom alebo percentom.
 

Prenajímateľ, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti a plánuje ju využiť na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v súlade so zákonom o dani z príjmov, má možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či tento majetok zaradí do svojho obchodného majetku. Nezabudnite, že ak daňovník predáva nehnuteľnosť, ktorá slúži na podnikateľské účely a je zaradená do obchodného majetku v čase predaja, príjem z predaja takejto nehnuteľnosti podlieha zdaneniu a zaradí sa medzi jednotlivé druhy príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v závislosti od toho, na ktorý z týchto typov činností je nehnuteľnosť využívaná.

Ak prenajímateľ prenajme nehnuteľnosť alebo jej časť (s výnimkou pozemku) na území Slovenskej republiky a nie je registrovaný na príslušnom miestnom daňovom úrade v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká pre neho povinnosť zaregistrovať sa podľa § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov. Pokuta za nedodržanie registračnej povinnosti v stanovenej lehote podľa § 155 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, začína od 60 eur.
 

Rezervačná zmluva už zo svojej podstaty slúži na dočasné zarezervovanie nehnuteľnosti pre potenciálneho kupujúceho. V slovenskom právnom poriadku sa pojem "rezervačná zmluva" alebo "dohoda o rezervácii nehnuteľnosti" explicitne nevyskytuje, avšak realitná prax si takúto zmluvu vyžiadala. Zmluva o budúcej zmluve nevyžaduje úradne osvedčené podpisy strán, pretože overenie podpisov je osobitnou náležitosťou samotnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpnej zmluvy). To znamená, že na zmluve o budúcej zmluve môžu byť použité aj obyčajné (jednoduché) alebo zdokonalené elektronické podpisy, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou.

daň z príjmu prenájmu nehnuteľnosti
Čo sa týka samotného prenájmu nehnuteľnosti resp. jej časti na území SR platí, že pokiaľ nie je daňovník registrovaný u správcu dane z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť registrácie. Lehota v ktorej si musí splniť povinnosť podľa predchádzajúcej vety je do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajal nehnuteľnosť. Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby sa odvíja zo súčtu čiastkových základov dane vypočítaných z jednotlivých druhov príjmov dosiahnutých v príslušnom kalendárnom roku.

Rekonštrukcia? Je potrebné stavebné povolenie alebo stačí ohlásenie?
Rozhodli ste sa, že dáte vašej nehnuteľnosti nový vzhľad prostredníctvom rekonštrukcie? Viete, kedy potrebujete stavebné povolenie? Alebo vám postačí len ohlásenie stavebnému úradu? Vedeli ste, že na bežné udržiavacie práce nepotrebujete dokonca ani ohlásenie? Pri ohlásení stavebných úprav na ktoré nepotrebujete stavebné povolenie sa v žiadosti uvedú okrem zamýšľaných prác a ich technického opisu aj základné informácie o stavebníkovi. Úrady obvykle požadujú aj preukázanie vlastníckych vzťahov nehnuteľnosti na ktorej sa bude realizovať rekonštrukcia.

Návrh na zrušenie trvalého pobytu môže byť podaný osobne v ohlasovni pobytu príslušného mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť. Vlastník alebo spoluvlastník bytu preukáže svoju totožnosť a následne predloží písomný dokument – návrh na zrušenie trvalého pobytu občana, ktorý už nemá v predmetnom byte užívacie právo. Návrh na zrušenie musí byť podpísaný vlastníkom bytu alebo všetkými spoluvlastníkmi. Pokiaľ pri tomto úkone nebudú prítomní všetci vlastníci, na návrhu by mal byť overený podpis neprítomného spoluvlastníka.

Našli ste si vhodný pozemok na výstavbu rodinného domu? Ako postupovať, aby ste neinvestovali do "nestavebnej" parcely? Pred samotnou kúpou je určite najpodstatnejšie zistiť, či parcela o ktorú máte záujem je z pohľadu územného plánovania vhodná k zastavaniu. Prostredníctvom žiadosti o územnoplánovaciu informáciu(ÚPI) zistíte, akým spôsobom je možné daný pozemok využiť resp. čo a za akých podmienok je možné na pozemku postaviť. Na vydanie územnoplánovacej dokumentácie sa nevzťahuje úhrada správneho poplatku.
 

Rezidencia Krásna