Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ
 

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Diamond Reality

Tento reklamačný poriadok bol prijatý nasledujúcimi spoločnosťami:
 • Realitná kancelária Diamond Reality, s.r.o., so sídlom Hollého 1523/3, Košice - mestská časť Juh 040 01, SR, IČO: 50 846 604, DIČ: 2120505299, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 41368/V, konajúci: Mgr. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. – konateľ, č. ú. v tvare IBAN:  SK89 8330 0000 0029 0253 8124, účet vedený: Fio banka a.s.,
 • Diamond Reality CORPORATION, s.r.o., so sídlom Hollého 1523/3, Košice - mestská časť Juh 040 01, SR, IČO: 50 991 329, DIČ: 2120551202, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 41888/V, konajúci: Mgr. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. – konateľ, č. ú. v tvare IBAN: SK36 8330 0000 0025 0253 8141, účet vedený: Fio banka, a.s., 
 • Diamond Reality ESTATE, s.r.o., so sídlom Hollého 1523/3, Košice - mestská časť Juh 040 01, SR, IČO: 50 605 488, DIČ: 2120389106, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 40296/V, konajúci: Mgr. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. – konateľ, č. ú.: v tvare IBAN: SK74 8330 0000 0021 0253 8169, účet vedený: Fio banka, a.s., 
 • Diamond Reality REALITNÁ KANCELÁRIA, s.r.o., so sídlom Hollého 1523/3, Košice - mestská časť Juh 040 01, SR, IČO: 51 234 220, DIČ: 2120672950, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 43148/V, konajúci: Mgr. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. – konateľ, č. ú. v tvare IBAN: SK60 8330 0000 0024 0253 8566, účet vedený: Fio banka, a.s., 
 • Diamond Reality výkup a predaj nehnuteľností, s.r.o., so sídlom Hollého 1523/3, Košice - mestská časť Juh 040 01, SR, IČO: 51 418 207, DIČ: 2120690308, IČ DPH: SK2120690308, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 43290/V, konajúci: Mgr. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. – konateľ, č. ú. v tvare IBAN: SK83 8330 0000 0021 0250 4639, účet vedený: Fio banka, a.s., 
 • Diamond Reality Franchising, s.r.o., so sídlom Hollého 1523/3, Košice - mestská časť Juh 040 01, SR, IČO: 51 426 072, DIČ: 2120690275, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 43289/V, konajúci: Mgr. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. – konateľ, č. ú. v tvare IBAN: SK82 8330 0000 0024 0253 8267, účet vedený: Fio banka, a.s.,
 • ARISTO, s.r.o., so sídlom Moldavská cesta č 6, 040 11 Košice - Západ, IČO: 36 197 823, DIČ: 2021533316, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo: 11564/V, konajúci: Ing. Vladimír Koscelanský - konateľ, č. ú. v tvare IBAN: SK26 1100 0000 0026 2772 2276, účet vedený: Tatra banke, a.s.,
 • Ďalej všetkými spolupracujúcimi realitnými sprostredkovateľmi zaradenými do franchisingovej skupiny Diamond Reality uvedenými v tomto odkaze: https://www.diamondreality.sk/pobocky

(ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

 1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni RK alebo v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: Diamond Reality Franchising, s.r.o., so sídlom Hollého 1523/3, Košice - mestská časť Juh 040 01, SR, IČO: 51 426 072.
 3. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.
 4. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 5. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.
 7. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.
 8. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 9. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu info@diamondreality.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.
 2. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
 4. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
 5. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • presné označenie Realitnej kancelárie,
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY je dostupný on-line na adrese: https://www.diamondreality.sk/formular-na-odstupenie

ZDROJ: Realitná únia SR

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 02. 2016. Osoba poverená vybavovať reklamácie: MGR. LUKÁŠ SOPKO, MBA, LL.M., tel. kontakt 0902 198 170, email sopko@diamondreality.sk.

Rezidencia Krásna