Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Notárska úschova ako spôsob úhrady kúpnej ceny za nehnuteľnosť

Pridané: 29.7.2021

Notárska úschova je najbezpečnejším spôsobom odovzdania kúpnej ceny, aký pri kúpe nehnuteľnosti poznáme. O zriadenie notárskej úschovy je možné požiadať ktoréhokoľvek notára na Slovensku. Notár, ktorý má finančné prostriedky uschované, musí zabezpečiť, aby boli odovzdané tomu, kto ich, za vopred stanovených podmienok, má dostať. Notár spíše tzv. notársku zápisnicu, kde uvedie podmienky, za akých sa bude pri uvoľňovaní peňažných prostriedkov z úschovy postupovať.

Zápisnica o úschove peňazí musí obsahovať vyhlásenie zložiteľa, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom notárskej úschovy, to znamená, že po spísaní zápisnice o úschove, nie je už možné zo strany zložiteľa jednostranne meniť podmienky úschovy peňazí. Peniaze teda môžu byť vydané príjemcovi výlučne po splnení podmienok na ich vydanie, alebo vrátené zložiteľovi výlučne po splnení podmienok na ich vrátenie.

V notárskej úschove by malo byť uvedené, že podmienkou uvoľnenia peňazí bude predloženie originálu listu vlastníctva, na ktorom už bude uvedený ako vlastník nehnuteľnosti zložiteľ(kupujúci), alebo predložením originálu rozhodnutia katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva, taktiež v prospech zložiteľa. Samozrejme, úschovu je možno nastaviť aj na iné prípady, ako napríklad vyplatenie finančných prostriedkov po podpísaní zmluvy o prevode členských práv a povinností, spojených s členstvom v bytovom družstve a iné.

Dobre nastavená notárska úschova by mala riešiť aj situácie, za ktorých je notár povinný vydať predmet notárskej úschovy späť zložiteľovi. Zvyčajne ide o prípady, kedy príslušný okresný úrad odmietne povoliť vklad do katastra nehnuteľností alebo keď zložiteľ nesplní v stanovenej lehote podmienky uvedené na vydanie úschovy.

Odmena notára za notársku úschovu peňazí:

  • pri základe nepresahujúcom sumu 3 319,39 € – 23,24 €,
  • pri základe nad 3 319,39 € do 16 596,96 € vrátane – 49,79 €,
  • pri základe nad 16 596,96 € do 33 193,92 € vrátane – 99,58 €,
  • pri základe nad 33 193,92 € do 331 939,19 € vrátane – 165,97 €,
  • pri základe presahujúcom sumu 331 939,19 € – 331,94 €,
  • ak nemožno základ určiť alebo ak ho možno určiť len s nepomernými ťažkosťami - 33,19 €.

K uvedenej odmene je treba pripočítať aj 20% DPH, a to v prípade, že je notár platca DPH. Poplatky za zriadenie notárskej úschovy sú uvedené vo vyhláške č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov.

Alternatívou notárskej úschovy je vinkulácia finančných prostriedkov v banke, ktorá však neuchráni zložené finančné prostriedky, ak je na zložiteľa začatá exekúcia. Exekútor totiž môže zablokovať finančné prostriedky tak na bežnom, ako aj na vinkulovanom účte. Oproti tomu notárska úschova skutočne peniaze uchráni, nakoľko Notársky poriadok výslovne ustanovuje, že počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy. Notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov. V neposlednom rade stojí za zmienku, že v notárskej úschove sú peniaze chránené zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov.

​Zoznam notárov nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky: https://www.notar.sk/


Autor článku:

MGR. LUKÁŠ SOPKO, MBA, LL.M. - realitný maklér a CEO spoločnosti Diamond Reality / +421 902 198 170 / sopko@diamondreality.sk /

Rezidencia Krásna