Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Registrácia na daňovom úrade pri prenájme nehnuteľnosti

Pridané: 27.9.2023

Ak prenajímateľ prenajme nehnuteľnosť alebo jej časť (s výnimkou pozemku) na území Slovenskej republiky a nie je registrovaný na príslušnom miestnom daňovom úrade v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká pre neho povinnosť zaregistrovať sa podľa § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov. Túto povinnosť musí splniť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom prenajal nehnuteľnosť na území Slovenskej republiky. Táto povinnosť sa vzťahuje na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, či ju prenajíma slovenský občan alebo cudzinec.

Prenajímateľ sa môže registrovať ako taký na akomkoľvek daňovom úrade. Ak ide o fyzickú osobu a vzniká jej povinnosť zaregistrovať sa v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti, miestna príslušnosť sa určuje na základe jej trvalého pobytu a nie na základe polohy nehnuteľnosti.

Ak prenajímateľ prenajme nehnuteľnosť na území Slovenskej republiky a už je registrovaný na príslušnom miestnom daňovom úrade v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, nevzniká pre neho povinnosť opakovaného registrovania ani povinnosť oznamovať túto skutočnosť správcovi dane. Ak prenajímateľ vlastní viacero nehnuteľností a už splnil svoju povinnosť registrovať prvú z nich, nemusí opakovane oznámiť daňovému úradu prenájom každej ďalšej nehnuteľnosti.

Ako sa realizuje registrácia?

Prenajímateľ vyplní žiadosť o registráciu na predpísanom formulári, ktorého vzor určí ministerstvo. K tomuto dokumentu priloží originál zmluvy o nájme alebo originál zápisnice o nájme, aby bolo možné overiť poskytnuté údaje. Daňový úrad vráti tieto originály prenajímateľovi po overení. Ak fyzická osoba prenajímateľ pošle vyplnenú žiadosť o registráciu poštou, daňový úrad má právo vyzvať prenajímateľa na predloženie originálu zmluvy o nájme alebo zápisnice o nájme na overenie údajov.

(VZOR TLAČIVA PRE REGISTRÁCIU: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/REGDPv21.pdf)

Správca dane vás zaregistruje do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odstránenia nedostatkov v žiadosti. Následne vám pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré budete musieť uvádzať pri komunikácii so správcom dane. Namiesto písomného rozhodnutia vám správca dane vydá osvedčenie o registrácii. Ak správca dane zistí, že ste nesplnili registračnú povinnosť, vyzve vás na jej dodržanie.

Nezabúdajte, že ak sa vyskytnú zmeny vo vašich registrovaných údajoch, ktoré ste poskytli pri registrácii (napríklad zmena priezviska, titulu alebo trvalého pobytu) alebo ak sa ukončí vaša daňová povinnosť, máte povinnosť oznámiť tieto zmeny správcovi dane do 30 dní od dátumu, kedy tieto zmeny nastali. Ak sa objavia okolnosti, ktoré vedú k zrušeniu vašej registrácie, ste povinní požiadať o zrušenie registrácie do 30 dní od dátumu, kedy tieto okolnosti vznikli, a vrátiť osvedčenie o registrácii správcovi dane do 15 dní od dátumu, kedy rozhodnutie o zrušení registrácie nadobudne právoplatnosť.

Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote. Pokuta za nesplnenie registračnej povinnosti v stanovenej lehote podľa § 155 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení je od 60 do 20 000 eur za správny delikt.

PRÍKLADY:

Otázka č. 1: Marcela prenajala v máji 2023 svoj byt. Nie je registrovaná u správcu dane. Bola Marcela povinná registrovať sa u správcu dane? Dokedy?

Odpoveď: Marcela bola povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca nasledujúceho mesiaca, čiže do mesiaca jún 2023.

Otázka č. 2: Lukáš, je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania živnostenského oprávnenia. Lukáš začal od 1.4.2023 prenajímať nehnuteľnosť na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy. Má Lukáš povinnosť registrácie, resp. povinnosť oznámiť začatie prenajímania správcovi dane?

Odpoveď: Keďže Lukáš je už registrovaný na daňovom úrade, a preto mu aj napriek začatiu prenajímania nehnuteľnosti nevzniká povinnosť registrácie. Lukáš nemá voči daňovému úradu ani oznamovaciu povinnosť!

POTREBUJETE POMÔCŤ SO SPRÁVOU NEHNUTEĽNOSTI? : https://www.diamondreality.sk/sprava-nehnutelnosti-na-prenajom


Autor článku:

MGR. LUKÁŠ SOPKO, MBA, LL.M. - realitný maklér a CEO spoločnosti Diamond Reality / +421 902 198 170 / sopko@diamondreality.sk /

Rezidencia Krásna