Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Územnoplánovacia informácia (ÚPI) k pozemku

Pridané: 17.12.2021

Našli ste si vhodný pozemok na výstavbu rodinného domu? Ako postupovať, aby ste neinvestovali do "nestavebnej" parcely? Ešte pred samotnou kúpou je určite najpodstatnejšie zistiť, či parcela o ktorú máte záujem je z pohľadu územného plánovania vhodná k zastavaniu. Prostredníctvom žiadosti o územnoplánovaciu informáciu(ÚPI) zistíte, akým spôsobom je možné daný pozemok využiť resp. čo a za akých podmienok je možné na pozemku postaviť. Obce a stavebné úrady majú právomoc takúto informáciu podávať a záujemcovi tak ozrejmiť aj regulatívy, ktoré sa budú vzťahovať na budúcu stavbu. Prax ukázala, že žiadosť o vydanie ÚPI môže podať akákoľvek osoba (aj bez nutnosti preukazovať vlastnícky či iný vzťah k uvedenému pozemku), a to napríklad formou elektronického formuláru, písomne či dokonca aj emailom. ÚPI je taktiež potrebná aj pre majetkovoprávne vysporiadania, pre potreby poskytnutia hypotekárneho úveru alebo dokonca pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy. (Vzor žiadosti o ÚPI nájdete na konci článku).

Čo musí takáto žiadosť obsahovať:

 • meno a priezvisko u fyzickej osoby / identifikačné údaje u právnickej osoby, emailový a telefonický kontakt, korešpondenčnú adresu,
 • identifikácia adresáta - stavebného úradu / obce,
 • katastrálne územie pozemku, číslo parcely a register parcely („C“ alebo „E“),
 • účel žiadosti a stručný opis zámeru,
 • prílohy: list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, geometrický plán, pokiaľ nie je pozemok zapísaný v katastri nehnuteľností a pod.

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.

Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Pokiaľ vám budú poskytnuté aj urbanistické a architektonické regulatívy, dozviete sa aj nasledovné:

 • informáciu o stavebnej čiare,
 • optimálnu vzdialenosť medzi rodinnými domami,
 • počet podlaží, ktoré môže daná stavba mať,
 • maximálny koeficient zastavanosti,
 • minimálny podiel zelene,
 • info. o garážových stojiskách,
 • napojenie domu na inžinierske siete,
 • návrh, charakter a tvar oplotenia,
 • sumár dokumentácie, ktorú je potrebné predložiť stavebnému úradu, ktorý je kompetentný vo veci rozhodovať a pod.

Príklad územnoplánovacej informácie a regulatívy pre výstavbu rodinného domu:

O územnoplánovaciu informáciu odporúčame požiadať ešte pred začatím prác na projektovej dokumentácii resp. ešte pred samotnou kúpou nehnuteľnosti. Nezabúdajte, že ÚPI/vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku nenahrádza rozhodnutia (povolenia), stanoviská, vyjadrenia alebo opatrenia obce ako stavebného úradu, či orgánu verejnej správy podľa osobitných predpisov. Na vydanie územnoplánovacej dokumentácie sa vo väčšine prípadov nevzťahuje úhrada správneho poplatku. Za stavebné úrady resp. obce ho vydáva pracovník daného úradu/obce a štandardnou lehotou na vybavenie takejto žiadosti je do 30 dní.


Autor článku:

MGR. LUKÁŠ SOPKO, MBA, LL.M. - realitný maklér a CEO spoločnosti Diamond Reality / +421 902 198 170 / sopko@diamondreality.sk /

ziadost-o-uzemnoplanovaciu-informaciu.odt (6.47 kB)  Otvoriť Stiahnuť
ziadost-o-uzemnoplanovaciu-informaciu.pdf (112.84 kB)  Otvoriť Stiahnuť
Rezidencia Krásna