spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

Založenie vlastnej realitnej kancelárie

Pridané: 20.6.2021

K otvoreniu vlastnej realitnej kancelárie, musíte počítať s tým, že si budete musieť rozšíriť predmet podnikania svojej spoločnosti činnosť s názvom „sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“. Ide o viazanú živnosť na získanie ktorej musíte splniť nasledujúce požiadavky:

 1. dosiahnutie veku 18 rokov,
 2. spôsobilosť na právne úkony,
 3. bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov),
 4. preukázanie odbornej spôsobilosti dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním aspoň prvého stupňa v ekonomickom, právnickom, stavebnom alebo architektonickom smere ALEBO úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (platí od 01.08.2021).

Pokiaľ by ste nespĺňali podmienky z odseku 4, tak je možné ustanoviť si zodpovedného zástupcu, ktorý ich spĺňať bude. Pri zodpovednom zástupcovi ide o fyzickú osobu ustanovenú podnikateľom, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti.

Zodpovedný zástupca by mal byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi. Výnimky kedy nie je potrebné byť v pracovnom pomere sú: ak ide o manžela (manželku) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade (predok / potomok) alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen, a ak ide o obec, jej starosta.

Ohlásenie viazanej živnosti je možné:

 • elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR, alebo
 • osobne na miestne príslušnom JKM podľa adresy trvalého bydliska FO alebo sídla PO, pre zahraničnú osobu je miestne príslušné JKM podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby

Prílohy k ohláseniu živnosti:

 • doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť podnikateľa alebo zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený do funkcie (napr. doklad o ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru, doklad o praxi, atď.)
 • oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa miesta bydliska FO alebo sídla PO
 • výpis z registra trestov osôb, ktoré nie sú štátnymi občanmi SR
 • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie, ak je ustanovený
 • iné dokumenty

Prosím zvážte, akým spôsobom budete podnikať, resp. či budete podnikať ako živnostník, kde ručíte celým svojím majetkom, alebo ako s.r.o., kde budete ručiť len výškou vkladu v spoločnosti.

Rada na záver: Pokiaľ by som Vám mohol odporučiť akým spôsobom podnikať, tak bolo by to formou tzv. franchisingu. Viac o tomto podnikaní sa dozviete: https://www.diamondreality.sk/fransiza-s-diamond-reality


Autor článku:

Bc. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. - realitný maklér a CEO spoločnosti Diamond Reality / +421 902 198 170 / sopko@diamondreality.sk /