Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

Kedy je katastrálne konanie prerušené a kedy zastavené?

Pridané: 4.11.2021

V ustanovení paragrafu 22 katastrálneho zákona je uvedené, že v katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu. O katastrálnom konaní rozhoduje okresný úrad, v ktorom územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade, ak sa nehnuteľnosti nachádzajú v územnom obvode viacerých okresných úradov, je ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov oprávnený konať o celom návrhu. Kedy je katastrálne konanie prerušené a kedy je zastavené sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Samotné konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania. Po podaní návrhu na vklad príslušného práva (vlastnícke právo prípadne záložné právo) do katastra nehnuteľností, preskúma celé podanie príslušný katastrálny odbor. Ak sú podmienky na vklad splnené, okresný úrad vklad povolí, inak návrh zamietne. Pokiaľ katastrálny odbor zistí, že podmienky v zmysle Katastrálneho zákona splnené neboli, konanie preruší alebo zastaví.

Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak

 • sa začalo konanie o predbežnej otázke,
 • nebol zaplatený správny poplatok,
 • bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh,
 • to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní,
 • bolo účastníkovi neodkladným opatrením alebo predbežným opatrením nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou,
 • právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu.

Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak

 • návrh nepodal účastník konania,
 • účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,
 • už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1,
 • účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,
 • v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,
 • účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh,
 • vo veci koná iný príslušný okresný úrad.

Štandardne sa o návrhu na vklad rozhodne do 30 dní od jeho doručenia príslušnému okresnému úradu. Okresný úrad rozhodne o povolení vkladu do 20 dní za predpokladu, že bola zmluva o prevode nehnuteľnosti vyhotovená formou notárskej zápisnice, poprípade bola autorizovaná advokátom a nie je v rozpore s katastrálnym operátom a zároveň sú splnené procesné podmienky pre povolenie vkladu. Do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad sa rozhodne vtedy, keď bola podaná žiadosť o urýchlené konanie.


Autor článku:

Bc. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. - realitný maklér a CEO spoločnosti Diamond Reality / +421 902 198 170 / sopko@diamondreality.sk /

Rezidencia Krásna