spinner
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
ODKÚPIME VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ

List vlastníctva – podstatné náležitosti

Pridané: 18.6.2021

List vlastníctva je dokladom preukazujúcim vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti, jej základné údaje a špecifikáciu, informácie o vlastníkoch a iných oprávnených osobách, právach vrátane rôznych obmedzení, tiarch či poznámok. List vlastníctva je buď čiastočný, alebo určený na právne úkony. Okresný úrad na požiadanie vyhotoví výpis alebo kópiu listu vlastníctva, a to v listinnej alebo elektronickej podobe.

List vlastníctva použiteľný na právne úkony(potrebný napríklad pri prevode majetku) môžete získať za kolok resp. uhradením správneho poplatku v hodnote 8 eur na príslušnom katastrálnom odbore, alebo na pošte. Čiastočný výpis získate na stránke katasterportal.sk, alebo na stránke zbgis.skgeodesy.sk. Na uvedenej stránke teda viete zdarma podľa konkrétneho mena a priezviska vlastníka, podľa čísla listu vlastníctva, podľa čísla parcely, či podľa súpisného čísla vyhľadať list vlastníctva.

Kedy sa vám zíde list vlastníctva?

  • pri založení nehnuteľnosti hypotekárnym úverom
  • pri nahlásení prechodného pobytu
  • pri vyhotovení znaleckého posudku
  • pri vypracovaní kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy atď...

Každý list vlastníctva sa skladá z hlavičky a troch základných častí:

V hlavičke je na úvod informácia o tom, že sa jedná o "VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ". Hneď pod týmto označením je napísané, že list vlastníctva bol vytvorený cez katastrálny portál. Na ľavej strane sa dozvieme, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza(okres, obec, katastrálne územie) a vpravo, kedy bol výpis vyhotovený(dátum a čas vyhotovenia).

a) časť „A – majetková podstata“, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A, číslo zmeny

b) časť„B – vlastníci a iné oprávnené osoby", ktorá obsahuje mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam a číslo zmeny

c) časť „C – ťarchy"ktorá obsahuje vecné bremená (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny; časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.

Na samom konci listu vlastníctva sú už len informácie o tom, že sa jedná o informatívny výpis, počet strán daného Lv. a informácie o tom k akému dátumu a času sú údaje platné.

Prosím berte na vedomie, že informácie v liste vlastníctva môžu byť pri inom type nehnuteľností aj obsiahlejšie resp. údajov na Lv. môže byť viac. Tento vyššie uvedený list vlastníctva obsahoval len základné informácie a absentovali v ňom akékoľvek obmedzenia, ťarchy či zápisy poznámok.


Autor článku:

Bc. Lukáš Sopko, MBA, LL.M. - realitný maklér a CEO spoločnosti Diamond Reality / +421 902 198 170 / sopko@diamondreality.sk /